Sermons

Sermon Link

Link to Live Sermon for this week. Sermon Series: 1 Corinthians Sermon Text: 1 Cor. 4:6-21, "Who do we imitate?"

Take me to YouTube!

Sermon Notes

Sermon Notes are available on the YouVersion Bible App.

YouVersion Sermon Notes